Loading

/

Soo Korean Restaurant

تهران,تهران

دسته بندی آیتم های فروشگاه

برای دیدن آیتم های بیشتر صفحه را بکشید

همه

cat

Iranian Menu

0

item

Spicy Beef soup

410000 تومان

0

item

Bolgogi Rice bowl

430000 تومان

0

item

Bibimbap

410000 تومان

0

item

Chicken Mayo

380000 تومان

0

item

Curry Rice

380000 تومان

0

item

Gimbap

400000 تومان

0

item

Fried Vegetable Mandu

350000 تومان

0

item

Ramyun

300000 تومان

0

item

Japchae

450000 تومان

0

item

Tteokbokki

400000 تومان

0

item

Sweet Sour Beef

450000 تومان

0

item

Bolgogi

430000 تومان

0

item

Korean Fried Chicken

380000 تومان
cat

Meals

0

item

Soft Tofu Soup

قیمت 20 دلار

0 تومان

0

item

Bibimbap hot stone pot

قیمت 20 دلار

0 تومان

0

item

Soybean Pate Soup

قیمت 15 دلار

0 تومان

0

item

Cold Buckwheat Noodles

قیمت 20 دلار

0 تومان

0

item

Ox Bone Soup

قیمت 15 دلار

0 تومان

0

item

Short Ribs Beef Soup

قیمت 15 دلار

0 تومان

0

item

Spicy Seafood Soup

قیمت 20 دلار

0 تومان

0

item

Kimchi Stew

قیمت 20 دلار

0 تومان

0

item

Sushi

قیمت 15 دلار

0 تومان

0

item

Seafood Onion Pancakes

قیمت 20 دلار

0 تومان

0

item

Stir-fried Squid

قیمت 40 دلار

0 تومان

0

item

Fish Cutlets

قیمت 30 دلار

0 تومان

0

item

Spicy Fish soup

قیمت 40 دلار

0 تومان

0

item

Sashimi

Order 2 days before

0 تومان

0

item

Assorted Fried

قیمت 40 دلار

0 تومان

0

item

Braised Spicy Chicken

قیمت 30 دلار

0 تومان

0

item

Spicy Grilled Chicken

قیمت 30 دلار

0 تومان

0

item

Yuringi

قیمت 30 دلار

0 تومان
cat

Non Muslim

0

item

Stir Pork Belly

قیمت 40 دلار

0 تومان

0

item

Army Stew

قیمت 40 دلار

0 تومان

0

item

Tofu with Kimchi

قیمت 40 دلار

0 تومان

0

item

Grilled Pork Belly

قیمت 40 دلار

0 تومان

0

item

Yang Jang Phi

قیمت 40 دلار

0 تومان
cat

Extra

0

item

Mineral Water

10000 تومان

0

item

Coca-Cola

15000 تومان

0

item

Sprite

15000 تومان

0

item

Non Alcoholic Drink

25000 تومان

0

item

Kimchi

70000 تومان

0

item

Rice

70000 تومان
تکمیل سفارش
سفارش شما در حال آماده سازی می باشد.
ثبت نام شما با موفقیت انجام شد.